KUPOHAJNA GROUP L.L.C. mund të mbledhë dhe të përdorë informacionet për përdoruesit e tij. Informacioni identifikues i një personi mund të përfshijë çdo informacion që përdoruesi e jep në mënyrë të vullnetshme, e përdor ose e jep për përdorimin e shërbimeve nga faqja KUPOHAJNA GROUP L.L.C..

KUPOHAJNA GROUP L.L.C. mbledh dhe përdor informacione për qëllimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet, si dhe për t’i ofruar produkte dhe/ose shërbime të reja përdoruesit (falas ose me pagesë); për të ofruar shërbime dhe/ose produkte të palëve të treta; për promocione, për organizimin e pyetësorëve, anketave, për personalizimin e shërbimeve sipas preferencave të klientëve; për qëllime statistikore dhe të tjera. Duke u regjistruar për të përdorur shërbimet, përdoruesi pranon të marrë mesazhe tregtare nga KUPOHAJNA GROUP L.L.C..

KUPOHAJNA GROUP L.L.C. merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për përdoruesit e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta - autoriteteve qeveritare,kompanive, individëve dhe të tjerë, me përjashtim të rasteve kur:

1. Ka marrë miratimin e shprehur të përdoruesit gjatë regjistrimit ose më vonë;

2. Dhënia e informacionit është e nevojshme për realizimin e interesave ligjore të KUPOHAJNA GROUP L.L.C. ose një pale të tretë të cilës i janë dhënë informacionet, me përjashtimtë rastit kur këto interesa prevalojnë mbi interesat e përdoruesit me të cilin lidhen të dhënat;

3. Informacioni kërkohet nga organet ose zyrtarët e shtetit, të cilët sipas legjislacionit në fuqi kanë të drejtë të kërkojnë dhe të mbledhin informacione në përputhje me procedurat ligjore;

4. Në raste të tjera,vlejnë lıgjet e parashtruara në çështjet gjyqësore.