Nuk mund të gjindet adresa

Ju lutem shënoni adresen sipas formatave të mëposhtme dhe provoni prap. Ju lutem MOS e vendosni numrin e katit apo apartmentit në këtë fushë

- Adresa Rruga, Qyteti, Komuna

- Rruga, Qyteti

- Rruga, Kodi postar